NAŠ TIM

Senajid Đozo

Senajid Đozo je izvršni direktor Investicijske fondacije Impakt. Prethodno je u Fondaciji bio angažovan na poziciji Stručnog saradnika za finansije i poduzetništvo. U prethodnim angažmanima imao je priliku raditi u privrednom, finansijskom i nevladinom sektoru, u lokalnim i međunarodnim organizacijama, te kao finansijski konsultant za neke od međunarodnih organizacija. Također, imao je priliku raditi na revizijskim angažmanima u nekim od najvećih kompanija u BiH kao i predstavništvima multinacionalnih kompanija koje posluju u BiH. I sam se upustio u poduzetničke vode 2018. godine. Formalno obrazovanje je stekao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a pored toga je i certificirani računovođa od strane SRRF BiH od 2018. godine.

Ranko Markuš

Ranko Markuš, doktor ekonomskih nauka sa posebnim interesovanjem za tržište rada, razvojne politike i investicije, ima 15 godina radnog iskustva. Radi na poziciji direktora GOPA mbH, predstavništvo u BiH od oktobra 2008.godine, te je suosnivač Investicijske fondacije Impakt. Član je Upravnog odbora Vijeća stranih investitora BiH. Prije ovog angažmana radio je u London School of Economics Enterprise, EuroConsultants iz Soluna,  i Razvojnom programu Ujedninjenih nacija (UNDP) na pozicijama vezanim za strateško planiranje i investicije.

Alma Suljović

Alma Suljović, Magistrica pedagogije sa više od 13 godina profesionalnog iskustva, te doktorski kandidat iz oblasti pedagogije na Univerzitetu u Sarajevu. Radi na poziciji Više stručne saradnice za razvoj ljudskih resursa u Investicijskoj fondaciji Impakt. Prethodno je radila na poziciji Šefa odjeljenja za sektor zapošljavanja GOPA mbH na Projektu zapošljavanje mladih (YEP). Obavljala je poslove stručnjaka za zapošljavanje mladih Programa za mlade u SOS Dječjem selu u BiH, te savjetnika za posredovanje u zapošljavanju u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo kao i na poslovima savjetodavca, dok je prvo radno iskustvo stekla u Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH. Dodatno ovoj ulozi, radila je i kao projektni koordinator i/ili konsultant na projektima IBHI-a, UNDP-a.

Mirela Omerović

Mirela Omerović je ekspertica za poduzetništvo Investicijske fondacije Impakt. Prethodno je na Projektu zapošljavanja mladih (YEP) bila angažovana na poziciji Šefa sektora za preduzetništvo. Obavljala funkciju zamjenice ministra kulture, sporta i mladosti Tuzlanskog kantona te je bila angažovana i u Centru za razvoj preduzetništva Tuzla, ali i Business StartUp Centra Univerziteta u Tuzli. Ima više od 15 godina iskustva u oblasti preduzetništva te je direktno učestvovala u uspostavljanju više od 200 novih biznisa na području Bosne i Hercegovine, a jedan je od najuspješnijih mentora iz oblasti uspostave i vođenja vlastitog biznisa. Formalno obrazovanje sticala je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli ali i na Univerzitetu u Novom Sadu gdje je završila master iz oblasti preduzetništva.

Venesa Omerhodžić Klempić

Venesa Omerhodžić Klempić je Viša stručna saradnica za aktivne mjere zapošljavanja u Investicijskoj fondaciji Impakt. Prethodno je obavljala poslove Više stručna saradnica za razvoj ljudskih resursa na Projektu zapošljavanja mladih (YEP), sa 10 godina radnog iskustva u oblasti tržišta rada i sistema službi za zapošljavanje, posebnu ulogu na Projektu ima u koordinaciji reforme javnih službi za zapošljavanje. Po zanimanju Profesorica Engleskog jezika i književnosti, svoje kontinuirano usavršavanje je od 2016.godine nastavila na zajedničkom Master programu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Menadžment ljudskih resursa i upravljanje znanjem.

Amela Gajić

Amela Gajić, obavlja poslove Menadžerice finansija i osnivačica Investicijske fondacije Impakt koja je odgovoran za administrativne poslove, logistiku i praćenje rezultata (monitoring) Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Ima 20 godina radnog iskustva, a prije ovog Projekta radila je za GOPA mbH kao administrativni službenik pri projektima Delegacije Evropske unije u BiH u oblasti visokog i srednjeg obrazovanja.

STRUČNI SARADNICI

Projekat se implementira uz podršku velikog broja stručnih saradnika.
 • Una Bejtović, stručnjakinja u oblasti komunikacija, realizovala je tri ciklusa obuka za zaposlenike Javnih službi za zapošljavanje
 • profesor Emir Agić, osigurao je podršku u izračunu vanjskih indikatora za sistem za praćenje učinaka u Zavodu za zapošljavanje RS-a
 • Anita Knezović, stručnjakinja iz oblasti javnih nabavki, certificirani predavač, provela obuku za zaposlenike Javnih službi za zapošljavanje
 • Adin Kondžić, stručnjak iz oblasti javnih nabavki, proveo obuku za zaposlenike Javnih službi za zapošljavanje
 • Dr. Nermin Đapo, doktor psiholoških nauka, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uža naučna oblast: „Kognitivna psihologija“ i „Statistika u psihologiji“, angažovan na izradi Analiza kompetencija i potreba za obukama uposlenika JSZ
 • Benjamin Kadić, direktor Storsen BH, angažovan na realizaciji radionica usmjerenih ka šefovima biroa a vezanih za saradnju sa poslodavcima; učestvovao i u izradi Metodologije za saradnju sa poslodavcima
 • Meri Lorenčič, bivša zaposlenica Zavoda za zapošljavanje Slovenije, osoba sa iskustvom u razvoju službi za zapošljavanje u regionu te nakadašnja direktorica European Training Foundation za BiH, provela je aktivnosti coaching podrške službama i zavodima za zapošljavanje u BiH, te realizovala Uvodne i  Specijalističke obuke za zaposlenike/savjetodavce službi/zavoda; angažovana na izradi Metodologije saradnje sa poslodavcima ali i Metodologije profiliranja nezaposlenih
 • Dr Nedim Čaušević angažovan na realizaciji Uvodne obuke za evidentičare službi/zavoda za zapošljavanje u BiH i izrade Kataloga procesa za JSZ.
 • Ivana Martinović, ekonomistica, angažovana na projektu u svojstvu koordinatora i projektnog asistenta tokom 2018. i 2019.godine.
 • Rasim Tulumović, ekspert za projektni menadžment, angažovan na evaluaciji efikasnosti Mobilnog biroa u JUSZZBPK Goražde.
 • Dr Umihanić Bahrija profesor na Univerzitetu u Tuzli, angažovan prilikom izrade situacione analize za Službu za zapošljavanje Zapadnohercegovačke županije;
 • Zdenka Kovač je bivša ministrica regionalnog razvoja i direktorica Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije je bila angažovana u provođenju treninga trenera za kantonalne službe za zapošljavanje tokom augusta;
 • Dženana Alađuz, direktorica INFOHOUSE sa iskustvom u provođenju obuka bila je angažovana tokom Teambuilding radionice za zaposlenike JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i treninga trenera za zaposlenike kantonalnih službi za zapošljavanje;
 • Jelena Čelan, arhitektica angažovana u izradi idejnih rješenja za prilagodbu infrastrukture u javnim službama za zapošljavanje ;
 • Marina Radik, Karolin Koreveski, Jaanika Kraus i Teele Okas obavljaju stručne poslove- savjetovanje, evaluaciju i monitoring u radu sa nezaposlenim osobama sa fokusom na izradu i praćenje Indivdiualnih planova zapošljavanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Estonije – u projektu su bile angažovane tokom radionice za rukovodioce Javnih službi za zapošljavanje kao i radionice za izradu Metodologije za evaluaciju Individualnih planova zapošljavanja;
 • Erol Mujanović, stručnjak za tržište rada i preduzetništvo, na izradi novog Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja u FBiH i situacionih analiza za kantonalne službe za zapošljavanje;
 • Mia Hadžiahmetović, master obrazovanja, specijalizirana za srednješkolsko obrazovanje, karijerno planiranje mladih angažovana na projektu tokom 2016. i 2017.godine kao viši stručni saradnik za razvoj ljudskih resursa. 
 • Zdenka Kovač je bivša ministrica regionalnog razvoja i direktorica Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije je bila angažovana u izradi situacione analize za četiri kanonalna JSZZ te Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta;
 • Vanja Hazl je bivša zaposlenica Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, u cilju razvoja planova obuka za zaposlenike JSZZ, je Kompetencijski okvir i standarde kvalitete u poslovnim procesima;
 •  Meri Lorenčič je bivša zaposlenica Zavoda za zapošljavanje Slovenije, te osoba sa iskustvom u razvoju službi za zapošljavanje u regionu te nakadašnja direktorica European Training Foundation za BiH provela je program Uvodne obuke te je izradila metodologiju i upitnika za procjenu potreba za obukama u JSZZ;
 • Saša Niklanovič posjeduje dugogodišnje iskustvo u oblasti karijerne orijentacije i politike zapošljavanja, a u YEP-u je bio angažovan tokom radionica za voditelje Klubova za traženje posla sa ciljem unapređenja njihovih vještina u odnosu na profilisanje nezaposlenih, određivanje ciljeva zapošljavanja itd.;
 • Vjekoslav Radišić je hrvatski stručnjak za politike zapošljavanja koji je bio angažovan tokom radionice za uspostavu loklnih partnerstava ciljem jačanja kapaciteta partnerskih organizacija;
 • Thomas Rudy je konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju modela podrške poduzetništva. Projekat zapošljavanja mladih ga je angažovao da izradi detaljan koncept Impact Investment Fondacije koja će na samoodrživ način podržavati malde poduzetnike i startup-ove.
 • Azra Kadić je grafička dizajnerica, koja je radila na dizajnu projektnih materijala,
 • Zukić Nermin je bio angažovan tokom izrade koncepta podrške razvoju (socijalnog) preduzetništva koji bi se trebao implementirati u sklopu komponente II Projekta zapošljavanja mladih.
 • Dr Macura Rajko je profesor na Banja Luka College-u i ima dugogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru. Kao eksperta YEP-a učestvovao je u izradi platforme o socijalnom poduzetništvu za područje Republike Srpske.
 • Dr Čaušević Nedim je bio angažovan na izradi Kataloga procesa u JUSZZZKS – izrada ovog dokumenata je bitan preduslov za uvođenje sistema za elektoronsko upravljanje dokumentima;
 • Kubat Senad je arhitekta angažovan da izradi idejna rješenja za biroe u JU Služba za zapošljavanje Sarajevskog kantona kako bi infrastruktura bila prilagođena novom modelu rada;
 • Šehovac Vesna je bila angažovana na izradi web aplikacije berzarada.ba, pored toga je pružila stručnu podršku u digitalizaciji upitnika za provođenje potreba za obukama;
 • Sulojdžić Aida je bila angažovana kao stručna podrška tokom radionice za zaposlenike JUSZZKS sa ciljem unapređenja procesa savjetovanja i izrade indvidualnih planova zapošljavanja;
 • Galić Marijana je angažovana na izradi analize upitnika o potrebema za dodatnim edukacijama uposlenika javnih službi za zapošljavanje.
 • Dr Kolenović Đapo Jadranka je profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Angažovana na izradi plana obuke za uposlenike javnih službi za zapošljavanje.
 • Peđa Kazazović, grafički dizajner i fotograf bio je angažovan u izradi promotivnog materijala – kartica sa uspješnim pričama i kalendara za 2017.g
 • Zdenka Kovač je bila angažovana na izradi metodologije Mobilnog biroa, radionice za voditelje Klubova za traženje posla te je učestvovala u planskom sastanku za pripremu treće faze Projekta zapošljavanja mladih;
 • Benwardt Brink je njemački stručnjak za aktivne politike tržišta rada. Angažovan u procesu pripreme koncepta YEP podrške preduzetništvu i socijalnom preduzetništvu.
 • Meri Lorenčič  je pružila podršku izradi metodologije i akcionog plana Mobilnog biroa te je učestvovala u planskom sastanku za pripremu treće faze Projekta zapošljavanja mladih
 • Ivan Takač je slovački stručnjak bio je angažovan sa ciljem da da preporuke,  prijedloge i metodologiju za nove pristupe u provođenju aktivnih mjera koje pružaju JSZZ u BIH
 • Thobois Geatene (Francuska) je bila angažovana tokom provođenja Uvodne obuke za zaposlenike JUSZZKS, posebno na metodologijama rada sa teško zapošljivim osobama, izradi IPZ te tehnikama motivacije i aktiviranja nezaposlenih;
 • Michael Chambers je bio angažovan kao senior savjetnik za kreiranje projektnih dokumenata tokom izrade prvog koncpeta treže faze Projekta zapošljavanja mladih.
 • Dr Umihanić Bahrija profesor na Univerzitetu tuzla, angažovan prilikom izrade situacionih analiza za službe za zapošljavanje koje su izrazile ineters da učestvuju u reformskom procesu.
 • Edin Puzić web developer, je izradio web stranicu Projekta zapošljavanja mladih;
 • Dr Šunje Aziz je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao stručni saradnik YEP-a je bio angažovan u kreiranju alata za izradu biznis planova.
 • Kurtić Emir je bio angažovan tokom definisanja formula i kalkulacija za alat za izradu biznis planova za potencijalne poduzetnike.
 • Kadić Azra, grafički dizajnre, je izradila vizualna rješenja za promotivne materijale Projekta- kartice sa uspješnim pričama i kalendar za 2015.g.
 • Handžić Adel, stručnjak za informacione tehnologije, bio je angažovan na podršci IT sistemu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske;
 • Ponjević Nenad je grafički dizajner sa dugogodišnjim iskustvom. On je izradio knjigu grafičkih standarda za Projekat zapošljavanja mladih.
 • Dr Čaušević Nedim je izradio Kataloga procesa u ZZZRS, izrada ovog dokumenata je bitan preduslov za uvođenje sistema za elektoronsko upravljanje dokumentima;
 • Agić Emir, je proveo obuku „Osnove statističkog programa SPSS“ za zaposlenike Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo sa ciljem unapređenja njihovih vještina u korištenju sistema za praćenje učinaka.
 • Bell Anthony međunarodni stručnjak za tržište rada i razvoj ljudskih kapaciteta, angažovan na obuci voditelja Klubova za traženje posla
 • Kovač Zdenka bila je angažovana na izradi monitoring izvještaja o radu oglednih biroa Novo Sarajevo i Doboj te metodologije kojom se definiše prijenos praksi i novog modela rada u druge biroe u JU SZZKS i ZZZRS
 • Lorenčič Meri je provela Uvodnu obuku za zaposlenike JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 • Michael Chambers, kao višegodišnji saradnik YEP bio je angažovan tokom redovnih sastanaka voditelja Klubova za traženje posla u cilju planiranja i unapređenja rada Klubova
 • Kadić Azra, grafički dizajner, izradila je vizualno riješenje promotivnih materijala YEP-a, kartica sa uspješnim pričama i kalendara;
 • Kokanović Aleksandra je razvila Komunikacijsku strategiju druge faze Projekta za zapošljavanja mladih sa definisanim ciljevima i rezultatima kao što su objava uspješnih priča mladih koji su se zaposlili nakon podrške JSZZ ili YEP-a;
 • Mijatović Mladen, stručnjak za statistike, bio je angažovan tokom istraživanja nivoa zadovoljstva klijentata JSZZ;
 • Anel Hadžiaganović, programer, izradio je programski okvir za izradu web-aplikacije za kreiranje biznis planova
 • Puzić Edin je mladi talentovani dizajner web stranica i za YEP je uradio prvu verziju naše web stranice.
 • Pašić Mensura – Akademika doo
 • Selimović Hajrija – Akademika doo
 • Jaganjac Zejnil – Akademika doo
 • Mulabegović Zlatan – Akademika doo- stručni saradnici Akademike su bili angažovani na izradi online aplikacije za praćenje učinaka za Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 • Dr. Šunje Aziz je bio angažovan kao predavač na obukama za uposlenike Federalnog zavoda za zapošljavanje na temu „Socijalna inteligencija i procesi rada“.
 • Kurtić Emir je bio kopredavač na obukama koje je vodio Prof. dr. Šunje Aziz za uposlenike Federalnog zavoda za zapošljavanje.
 • Kulenović Jan Zlatan je bio angažovan u cilju izrade priručnika „Mogućnosti za mlade“ te je proveo obuku za zaposlenike JSZZ (CISO centri) o načinima korištenja neformalnih mogućnosti za radni angažman i aktivaciju mladih
 • Kovač Zdenka bila je angažovana na izradi Uputstva za rad – procedure za rad prema novom modelu rada u oglednim biroima Novo Sarajevo i Doboj;
 • Micheal Chambers, bivši direktor Fonda princa Čarlsa za poduzetništvo,  u periodu januar – oktobar je obavljao funkciju rukovodioca Projekta zapošljavanja mladih
 • Umihanić Bahrija prof. Ekonomski fakultet Univerzitet Tuzla, bio je angažovan na izradi Uputstva za rad – procedure za rad prema novom modelu rada u oglednim biroima Novo Sarajevo i Doboj;
 • Tolo Josip bio je angažovan na izradi dokumenta „Studija slučaja primjene novih pristupa u radu službi za zapošljavanje – Kanton Središnja Bosna“
 • Kukić Edin je bio angažovan kao nadzorni organ tokom rekonstruckije oglednih biroa Doboj i Novo Sarajevo.
 • Dolić Aida, dipl. psiholog provela je obuke za zaposlenike oglednih biroa sa ciljem njihovog osposobljavanja za rad prema novom modelu rada
 • Kruško Mersa je uposlenik Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i prilikom jednodnevne posjete birou Novo Sarajevo je prenjela iskustva Službe za zapošljavanje ZEDO o savjetodavnim uslugama.
 • Jan Zlatan Kulenović je bio angažovan na organizaciji Foruma o zapošljavanju mladih
 • Knežević Biljana, novinarka i urednica RTRS, bila je angažovana kao moderator Foruma o zapošljavanju mladi na temu „Motivacija i aktivacija mladih“
 • Perović Jasenka bila je angažovana kao moderator planskog sastanka Projekta zapošljavanja mladih
 • Čišić Grispo Alen je poznati grafički dizajner koji je radio prvi set priča o uspjehu za Projekat zapošljavanja mladih i odgovarajuće ilustracije.
 • Đozić Zenit bio je angažovan kao moderator svečane dodjele nagrada najboljim Klubovima za traženje posla u 2013.godini
 • Bell Anthony, međunarodni stručnjak za tržište rada i razvoj ljudskih kapaciteta, angažovan na obuci voditelja Klubova za traženje posla i trening trenera voditelja.
 • Kovač Zdenka, učestovovala je u izradi situacione analize za ogledne biroe Novo Sarajevo i Doboj
 • Umihanić Bahrija, učestovao je situacione analize za ogledne biroe Novo Sarajevo i Doboj
 • Baručija Gibanica Aida, dipl.psiholog angažovana na obuci 46 zaposlenika Federalnog zavoda za zapošljavanje na temu „Uspostavljanje sistema za mjerenje učinaka“, kao i treninga asertivnosti i komunikacijskih vještina.
 • Đozić Zenit, humorist, TV producent angažiran na produkciji dokumentarnog filma o Klubovima za traženje posla.
 • Šunjić Vikica, pomoćnica direktorice Gender Centra Federacije BiH, angažirana na više obuka iz oblasti gender odgovornog budžetiranja, gender mainstreaminga te ravnopravnosti spolova u politikama zapošljavanja u posredovanju za Federalni zavod za zapošljavanje,
 • Lukas Raiteri Cezare – Udruženje RODA, angažiran na obuci iz timskog rada za zaposlenike Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 • Prodanović Nataša – Udruženje RODA angažiran na obuci iz timskog rada za zaposlenike Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 • Visković Jelena – Udruženje RODA angažiran na obuci iz timskog rada za zaposlenike Federalnog zavoda za zapošljavanje,
 • Dmitrović Marko – Revicon doo angažiran na dvodnevnoj  obuci 100 polaznika programa „Mladi preduzetnik“, kojeg je implementirao Federalni zavod za zapošljavanje, a obuka je pokrila sve oblasti osnivanja, budućeg rada i uspješnog održavanja vlastitog biznisa,
 • Ponjević Nenad, mladi grafički dizajner iz Banja Luke, angažiran na izradi logotipa i vizuelnog identiteta Projekta zapošljavanja mladih (YEP),
 • Salihović Amra – Revicon doo angažirana na dvodnevnoj  obuci 100 polaznika programa „Mladi preduzetnik“, kojeg je implementirao Federalni zavod za zapošljavanje, a obuka je pokrila sve oblasti osnivanja, budućeg rada i uspješnog održavanja vlastitog biznisa,
 • Misita Jelena – Revicon doo angažirana na dvodnevnoj  obuci 100 polaznika programa „Mladi preduzetnik“, kojeg je implementirao Federalni zavod za zapošljavanje, a obuka je pokrila sve oblasti osnivanja, budućeg rada i uspješnog održavanja vlastitog biznisa,
 • Ricka Željko – Revicon doo, angažiran na dvodnevnoj  obuci 100 polaznika programa „Mladi preduzetnik“, kojeg je implementirao Federalni zavod za zapošljavanje, a obuka je pokrila sve oblasti osnivanja, budućeg rada i uspješnog održavanja vlastitog biznisa.