Reformski paket

koncept “Oglednog biroa”

Reformski paket

Službe za zapošljavanje su institucije od javnog značaja te je njihova uloga ključna u pružanju savjetodavne podrške nezaposlenim osobama i posredovanje u zapošljavanju. Zbog toga je Vlada Švajcarske  u BiH putem Projekta zapošljavanja mladih (YEP) odlučila da pruži podršku službama  za zapošljavanje kako bi one povećale svoju efikasnost kroz unapređenje usluga, jačanje saradnje sa drugim akterima na tržištu rada, a sve sa ciljem unapređenja usluga za nezaposlene i poslodavace.

YEP je u biroima Novo Sarajevo u sklopu JUSZZKS i  Doboj, Filijala Doboj u JUZZZRS pilotirao novi model rada putem implementacije koncepta “Oglednog biroa”.  Proveden je proces reorganizacije rada u skladu sa modernim praksama koje podrazumijevaju orijentiranost na klijente te sistem za upravljanje učincima kako bi se usluge prije svega pružale onima kojima su najpotrebnije te osiguralo da se javna sredstva koriste na efikasan način.

Cilj je promijeniti biro u fizičkom smislu (renoviranjem i tehničkom opremom), ali je fokus na promjeni radnih praksi. U skladu sa navedenim prema novom modelu rada potrebno je sljedeće:

  • Podijeliti poslove na evidentičarske i savjetodavne,
  • Uvođenje individualnog i grupnog savjetovanja, 
  • Organizovati poslove posredovanja u skladu sa potrebama poslodavaca,
  • Obučiti radnike biroa da sprovode nove metode rada,
  • Prilagoditi prostorije novim metodama rada savremenom šalter salom, kancelarijama za savjetodavce i prostorijom za grupni rad sa nezaposlenim osobama,
  • Razviti IT sistem i uvesti sistem praćenja i upravljanja učincima kako bi se utvrdili efekti novih metoda rada.

Praksa pokazuje da uvođenje moderne službe za zapošljavanje zasnovane na pilot inicijativama u skladu sa najboljim praksama iz Europe, može voditi ka efikasnijem sistemu. Ovaj pristup podrazumijeva rad sa osobljem na terenu (biroima za zapošljavanje) na promjeni organizacione strukture i sistema rada, mijenjanje filozofije fokusirane na korisnike usluga, orjentaciju na učinke rada, te unapređenje radnih praksi i mijenjanje fizičkog okruženja. 

Nakon što su nove prakse testirane u JUSZZKS u birou Novo Sarajevo novi model rada se uz stručnu i tehničku pomoć Projekta zapošljavanja mladih počeo primjenjivati i u biroima Hadžići, Centar,  Ilijaš, Stari Grad i Novi Grad. Razvoj novih metoda rada podrazumijeva i obuke za zaposlenike JUSZZKS pa je u periodu decembar 2014.-februar 2015 provedena Uvodna obukasa ciljem da svi zaposlenici primjenjuju Uputstvo za rad  u opštinskom birou. Kako bi se unaprijedila usluga Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, ali i smanjilo opterećenje zaposlenika administrativnim poslovima web stranica Službe je unaprijeđena te su omogućena dva važna kanala za komunikaciju službe sa klijentima; za poslodavce je mogućena besplatna objava oglasa za otvorena radna mjesta putem web stranice koji su u svakom slučaju dostupni i nezapsolenima te je uveden moderni Pozivni (Call) centar. Uz podršku Pozivnog (Call) centra klijenti JUSZZKS imaju mogućnost da brzo i jednostavno putem telefona ili e-mail-a provjere sve neophodne informacije u vezi sa uslugama, te da dobiju brze, jasne i detaljne odgovore.

U Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske nakon štu su nove prakse testirane Oglednom birou Doboj, proširene su i na biro Banja Luka sa time da su sistematizacijom radnih mjesta ZZZRS poslovi su podijeljeni na administrativne i savjetodavne. Kako bi se dodatno smanjio utrošak ljudskih resursa te potrebnog vremena na adminstirativne funkcije Zavoda (izdavanje raznih uvjerenja, obrada novčanih naknada i slično), ali i ubuduće izbjegla situacija koja se desila u Doboju da usljed poplave u određenoj mjeri oštećena i dokumentacija, izvršena je analiza internih poslovnih procesa kako bi se uveo sistem upravljanja dokumentima.

Najznačajniji korak u cijeloj reformi u radu službi je uvođenje sistema za praćenje i mjerenje učincima u JUZZZRS i JUSZZKS prema kojem su definisani institucionalni ciljevi koji se prate.

Ciljevi su podijeljeni u dvije grupe. Ciljevi efikasnosti kojim će se ubrzati proces posredovanja nezaposlenih s evidencije u rokovima od 6, 12, 18 i 24 mjeseci od dana prijave. Uz ovo, cilj je adekvatna implementacija Zakona o socijalnom osiguranju uz minimalne troškove, odnosno angažovane resurse. Drugu grupu čine ciljevi implementacije i koji podijeljeni su u pet grupa od kojih je svakako najvažnije povećanje raspoloživih ljudskih resursa za potrebe savjetovanja uz istovremeno smanjenje administrativnih poslova, povećanje učešća nezaposlenih lica u savjetodavni proces, odnosno, uvođenje optimiziranja procesa trijaže što znači da u proces savjetovanja treba uključiti aktivne tražioce posla.

Uvođenje novih praksi, obuke za zaposlenike, sistem mjerenja i praćenja učinaka, i unapređenje savjetodavnih usluga službe zajedno čini ” Reformski paket” koji je ponuđen i ostalim kantonalnim službama u martu 2015. godine, te se trenutno sa pet kantonalnih službi i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH provode aktivnosti na implementaciji Reformskog paketa, a u skladu sa mogućnostima svake službe, (Služba za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona, Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Služba za zapošljavanje Hercegovačko – neretvanske županije/kantona i Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke).

Konačni ishod aktivnosti podrazumijeva primjenu novog modela rada sa klijentima u svim službama za zapošljavanje u BiH, a koje će naročito nezaposlenima predstavljati dodanu vrijednost javnih službi i promijeniti percepciju i očekivanja javnosti kako bi se iste usluge posredovanja i savjetovanja pružale svim nezaposlenim osobama u BiH.

Foto:Uvodna obuka za biroe Filijale Banja Luka (novembar 2016)