Propisi koje bi svaki poduzetnik trebao poznavati

Prilikom pokretanja sopstvenog biznisa, osim tržišnih uslova koje poduzetnik najčešće prilično dobro istraži, neizbježno je sagledavanje i pravno-poreskog okruženja budućeg poslovanja.

Među poduzetnicima u biznisu postoje dvije karakteristične grupe. Prvi su oni koji razmišljaju na taj način da oni samo treba da rade svoj posao, a sav administrativni posao prepuštaju knjigovodstvenoj agenciji. I drugi, koji razmišljaju na način da žele svu administraciju da rade sami i ne žele da rizikuju da zbog greške knjigovodstvene agencije plaćaju kazne.

Poduzetnik treba da poznaje osnovne propise koji su vezani za pozitivno poslovanje, kao i da prati izmjene i dopune, barem do nivoa koji mu omogućava nesmetanu orijentaciju u poslovanju. Također, za poreske obveznike je izuzetno važno da prepoznaju potencijalne poreske rizike, kako bi bili u mogućnosti da blagovremeno, prije poreskih kontrola, pristupe korekcijama i usaglašavanju postupanja sa zakonom.

Osnovni zakoni koje je neophodno da poduzetnik poznaje su:

  • Zakon o privrednim društvima – ovo je bazični propis na osnovu kojeg se registruje i obavlja djelatnost privrednih društava. FBiH RS
  • Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o porezu na dobit poduzeća – regulišu postupke i načine oporezivanja poduzetnika, odnosno njihovih biznisa i poduzetničkih radnji.
  • Zakon o porezu na dodatnu vrijednost – jedan je od poreskih zakona čija se primjena odnosi na privredne subjekte koji su u sistemu PDV-a, ali o njegovim implikacijama moraju voditi računa i oni koji nisu u tom sistemu.
  • Zakon o finansijskom poslovanju – ovim zakonom uređuju se pitanja vezana uz osnovna pravila finansijskog poslovanja, obaveze uprave i nadzornog odbora u vođenju poslova poduzetnika, kao i poduzimanje mjera na osiguranju likvidnosti, rizik u finansijskom poslovanju, rokovi izvršenja novčanih obaveza poduzetnika.
  •  Zakon o fisikalnim sistemima – evidentiranja i kontrole prometa putem fiskalnih sistema; dijelovi, tehničke i funkcionalne osobine fiskalnih sistema, stavljanje u promet fiskalnih sistema; fiskalizacija fiskalnih sistema; evidentiranje.
  • Zakon o fiskalnim kasama – svi poduzetnici koji u sklopu svog poslovanja imaju maloprodaju (posluju sa fizičkim licima) obavezni su da imaju fiskalnu kasu i da izdaju kupcu fiskalni račun za svaku kupovinu.
  • Zakon o radu – zakon koji reguliše oblast radnih odnosa; prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i drugi odnosi po osnovu rada
  • Zakon o doprinosima – Ovim zakonom uređuje se sistem obaveznih doprinosa za finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja od nezaposlenost.