Prag za PDV povećan na 100.000 KM – Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Nakon što je to već ranije učinio Predstavnički dom, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je dana 23.11.2023.godine usvojio izmjenu Zakona o PDV,  kojom se prag za registraciju (ali i za potencijalnu deregistraciju) za PDV povećava sa 50.000 KM na 100.000 KM.

Ova izmjena će stupiti na snagu, a time i u primjenu, osmog dana od dana njenog objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, dakle već početkom decembra ove godine.

U “Službenom glasniku BiH”, broj 80/23 od 24.12.2023. godine objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost koji stupa na snagu 2.12.2023. godine i koji vam prenosimo u cijelosti. U prilogu je neslužbeno prečišćeni tekst Zakona.

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1.

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05, 100/08, 33/17 i 46/23) u članu 57. u stavu 1. riječi: “50.000 KM” zamjenjuju se riječima: “100.000 KM”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

O svim relevantnim aspektima, posljedicama, pravima i obavezama koje proističu ili mogu proisteći iz ove vrlo značajne izmjene u sistemu PDV-a u BiH, blagovremeno i kontinuirano ćemo vas obavještavati u narednom periodu.