IMPAKT

Zašto su poduzetničke kompetencije bitne

U današnjem dinamičnom i sve promjenljivijem svijetu, poduzetničke kompetencije postale su esencijalne ne samo za one koji žele pokrenuti vlastiti posao, već i za one koji žele napredovati u karijeri i ostvariti svoj puni potencijal.

Poduzetničke kompetencije su skup vještina, znanja i stavova koji pojedincu omogućuju da prepoznaje i iskoristi nove prilike, da bude inovativan i kreativan u rješavanju problema, da preuzima rizike i da se prilagođava promjenama.

Foto by Freepik.com

Prema podacima Globalnog monitoringa poduzetništva, zemlje s većim brojem poduzetnika po glavi stanovnika imaju i veći BDP, a istraživanje Europske komisije pokazalo je da su kompanije koje vode poduzetnički orijentirani menadžeri 2,5 puta sklonije inovacijama od onih koje to ne čine.

Razvoj poduzetničkih kompetencija kroz edukaciju, treninge i iskustvo može značajno doprinijeti individualnom i društvenom prosperitetu.

Evo nekoliko razloga zašto su poduzetničke kompetencije bitne:

  1. Poduzetničke kompetencije pomažu pojedincu da prepozna nove prilike na tržištu i da ih iskoristi za svoj lični ili profesionalni napredak.
  2. Poduzetničke kompetencije potiču pojedinca da bude inovativan i kreativan u rješavanju problema, što je ključno za uspjeh u dinamičnom poslovnom okruženju.
  3. Poduzetničke kompetencije uključuju sposobnost preuzimanja rizika i suočavanja s nesigurnošću, što može dovesti do novih poslovnih prilika i inovacija.
  4. U brzom i nepredvidivom poslovnom okruženju, važno je biti prilagodljiv promjenama, a poduzetničke kompetencije pomažu pojedincu da se uspješno prilagodi novim uvjetima.
  5. Poslodavci sve više cijene kandidate s poduzetničkim kompetencijama jer su oni sposobni preuzeti inicijativu, rješavati probleme i samostalno raditi. Također, pojedinci s ovim kompetencijama često brže napreduju u karijeri jer su sposobni preuzeti veću odgovornost i voditi timove.
  6. Osobe koje posjeduju poduzetničke kompetencije imaju veće šanse za uspjeh u poduzetništvu jer su bolje opremljene za suočavanje s izazovima i prepoznavanje prilika na tržištu.

Kroz edukaciju, treninge i iskustvo, pojedinci mogu razviti svoje poduzetničke kompetencije i time doprinijeti kako vlastitom, tako i društvenom prosperitetu.

Investicijska fondacija impakt prepoznaje značaj poduzetničkih kompetencija i njihov doprinos prosperitetu pojedinaca i društva. Fondacija kroz svoje programe razvija poduzetničke kompetencije i kroz edukaciju, mentoring i pružanje finansijske podrške, Investicijska fondacija impakt daje doprinos stvaranju budućih generacija inovativnih i uspješnih poduzetnika.